Qui som

La nostra adreça web és: https://concilia.incoop.cat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVIS LEGAL

Sobre els correus electrònics sota el domini incoop.cat

Els missatges i els fitxers annexes poden contenir informació confidencial. Si rep un correu sota el domini concilia.incoop.cat i no és el destinatari o l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i alhora el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexes.

La seva adreça de correu electrònic juntament amb la informació que ens faciliti són tractats per Incoop, Mallorca 53, Local 5 (Interior), 08029 Barcelona, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes i relacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres.

La base jurídica que legitima aquest tractament serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seves dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres.

Per a més informació sobre aquest tema, o per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat en aquells supòsits en què sigui possible mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, a la següent adreça: INCOOP., Mallorca 53, Local 5 (Interior), 08029 Barcelona o per correu electrònic a través d’ incoop@incoop.cat. En el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Incoop no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.

Avís legal

Aquest web té per objecte facilitar el coneixement i l’accés als productes i serveis oferts i prestats per Incoop. El seu contingut és propietat d’Incoop,  pel que la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació en ell recollida haurà de ser autoritzada per escrit per INCOOP.

Incoop es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts d’aquest web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Incoop es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la seva configuració o presentació, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés al web d’Incoop com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona usuària, no responent Incoop de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Incoop no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web siguin exactes o complerts, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directa o indirectament, a través del seu web.

Política de privacitat d’Incoop

La present Política de Privacitat ha estat redactada de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. La mateixa aplica a INCOOP

Identitat i dades de contacte quan el responsable del tractament és Incoop
Incoop, SCCL
C. MALLORCA, 53, Local 5, 08029, Barcelona
proteccio.dades@incoop.cat
Delegat protecció de dades: Judith Carbonell

Finalitats als quals es destinen les dades personals
La principal finalitat amb la qual INCOOP tracta dades personals dels seus clients és complir amb la relació contractual, les seves funcions establertes legalment. Així mateix, INCOOP tracta les dades dels clients amb la finalitat d’informar-los d’altres serveis, així com dels esdeveniments i activitats que duu a terme i puguin ser del seu interès.

Base jurídica
INCOOP tracta les dades personals sempre que es compleixi almenys una de les següents condicions:
1. Que l’interessat hagi donat el seu consentiment per a un o diverses finalitats específiques, com pot ser el cas de la subscripció a newsletters.
2. Que sigui necessari per a la prestació dels serveis acordats amb el client.
3. Que sigui necessari per al compliment de les obligacions legals d’INCOOP
4. Per l’interès legítim de INCOOP a difondre l’entitat i els seus serveis mitjançant accions de màrqueting, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

Destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
En cas de ser necessari per a la prestació del servei, per al compliment d’obligacions legals, o per a qualsevol altra finalitat d’entre les anteriorment esmentades, les dades personals que INCOOP tracta poden ser compartides amb diverses categories de destinataris o amb autoritats competents o òrgans jurisdiccionals que ho requereixin.

Transferències a tercers països o organitzacions internacionals
INCOOP no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que el servei ho requereixi INCOOP ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables i amb les garanties adequades.

Termini de conservació de les dades
Les dades personals dels clients la gestió dels quals és o hagi estat necessària per a la prestació del servei es conserva durant el temps necessari per poder justificar i/o rendir comptes respecte de la gestió, i/o a la necessitat de defensa enfront de potencials reclamacions, la qual cosa pot anar vinculat a terminis legals de prescripció, o a la possibilitat de rebre requeriments d’autoritats competents.

Seguretat del tractament
INCOOP aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell adequat al risc, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

Els seus drets com a interessat
Pot exercir els seus drets com a interessat, dirigint-se a INCOOP, Mallorca 53, Local 5 (Interior), 08029 Barcelona, proteccio.dades@incoop.cat. Els interessats poden sol·licitar l’accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o poden oposar-se al tractament, o sol·licitar la portabilitat de les dades.
En els casos de tractaments basats en el consentiment, l’interessat pot per les mateixes vies retirar el consentiment a qualsevol moment. Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Setembre 2020

© Copyright 2020 INCOOP