CONCILIA

NORMATIVA DE SERVEI / NORMATIVA DE SERVICIO / SERVICE REGULATIONS/ لوائح الخدمة

Us recordem que aquest és un servei públic, que prioritzarà les places vacants en funció de les necessitats i diferents situacions de cada família.

 • Demanar la cita no vol dir tenir accés al servei. Cal esperar confirmació telefònica o via mail per poder fer ús del servei, ja que pot ser que no hi hagi disponibilitat per les franges seleccionades.
 • Si no es presenta la documentació requerida, no es podrà accedir al servei.
 • El servei es podrà demanar des de 2 setmanes abans fins a 48 hores abans, excloent casos d’emergència que es podran demanar 2 hores abans.
 • Es demana puntualitat tant a l’entrada com a la recollida.
 • Els nens i nenes no podran utilitzar telèfons mòbils durant el servei.
 • Caldrà respectar les franges horàries assignades.
 • Només poden recollir a les nenes i nens les persones autoritzades.
 • L’horari d’atenció a les famílies és de dilluns a divendres de 14 a 15.30 h i de 20.30 a 21h i dissabtes i diumenges de 9 a 10h i de 18.30 a 19h.
 • No es pot demanar el servei ni possibles canvis telefònicament, cal fer-ho a través de l’aplicatiu. 

 

Per mesures COVID no es pot menjar al centre.

Per mesures COVID s’haurà de portar mascareta en tot moment.

Per mesures COVID no es poden portar joguines externes al servei.

Per mesures COVID no pot accedir al servei cap infant que presenti simptomatologia COVID.

Per mesures COVID moltes activitats es realitzaran en la mesura del possible en espais exteriors.
Se recuerda que este es un servicio público, que priorizará las plazas vacantes en función de las necesidades y diferentes situaciones de cada familia.

 • Pedir cita no significa tener acceso al servicio. Hay que esperar confirmación telefónica o vía mail para poder hacer uso del servicio, ya que puede que no haya disponibilidad para las franjas seleccionadas.
 • Si no se presenta la documentación requerida, no se podrá acceder al servicio.
 • El servicio se podrá solicitar desde 2 semanas antes hasta 48 horas antes, excluyendo casos de emergencia, en los que se podrá pedir 2 horas antes.
 • Se pide puntualidad tanto a la entrada como a la recogida.
 • Los niños y niñas no podrán utilizar teléfonos móviles durante el servicio.
 • Habrá que respetar las franjas horarias asignadas.
 • Sólo pueden recoger a las niñas y niños las personas autorizadas.
 • El horario de atención a las familias es de lunes a viernes de 14 a 15.30 h y de 20.30 a 21h y sábados y domingos de 9 a 10h y de 18.30 a 19h.
 • No se puede pedir el servicio ni posibles cambios telefónicamente, hay que hacerlo a través del aplicativo.

Por medidas COVID no se puede comer en el centro.

Por medidas COVID se deberá llevar mascarilla en todo momento.

Por medidas COVID no se pueden llevar juguetes externos al servicio.

Por medidas COVID no puede acceder al servicio ningún niño que presente sintomatología COVID.

Por medidas COVID la mayoría de actividades se realizarán en espacios exteriores.

 

We remind you that this is a public service, which will prioritize vacancies according to the needs and different situations of each family.

 • Requesting an appointment does not mean having access to the service. You will need to wait for confirmation by phone or email in order to make use of the service, as there may be no availability for the selected schedules.
 • If the required documentation is not submitted, the service will not be accessible.
 • The service can be requested from 2 weeks before to 48 hours before, excluding emergencies that can be requested 2 hours before.
 • Punctuality is required for both entering and exiting the service.
 • Children will not be allowed to use mobile phones during the service.
 • The assigned time slots must be respected.
 • Only authorized persons may pick up children.
 • Opening hours for families are Monday to Friday from 2pm to 3.30pm and from 8.30pm to 9pm and on Saturdays and Sundays from 9am to 10am and from 6.30pm to 7pm.
 • You cannot request the service or make possible changes by phone, you must use the application.

 

By COVID measures it is not possible to eat in the center.

For COVID measures, a mask must be used at all times.

Due to COVID measures, toys cannot be brought into the service.

Due to COVID measures, child with COVID symptoms can’t access the service.

By COVID measures most of the activities will be performed in outdoor spaces.
Servei gestionat per: